REGULAMIN


Szanowni Państwo, serdecznie witamy w Agroturystyce Winnica Mitumi.
1. O Państwa komfortowy pobyt i spokojny wypoczynek na miejscu dbają Właściciele, wszelkie uwagi, usterki, prosimy zgłaszać na bieżąco pod nr telefonu 668419520 lub 602359514.
2. Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 dnia następnego.
3. Rezerwację należy potwierdzić wpłatą zadatku, co jest równoznaczne z akceptacją warunków rezerwacji i regulaminu. Pozostałą część opłaty za pobyt, należy uiścić w dniu przyjazdu (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku). Nie realizujemy kart płatniczych.
4. Zadatek zwracany jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy Właściciela obiektu.
5. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej, jeśli odwołanie nastąpiło na 28 i mniej dni przed zarezerwowanym terminem, jednocześnie informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu po dokonaniu meldunku, nie dokonujemy zwrotów.
6. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie domków, spowodowane nie z winy Właściciela domku, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.

7. Właściciel domku nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy należące do gości
pozostawione w domku lub na terenie agroturystyki, jak również nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na terenie posesji. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
8. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa, będą odesłane na jego koszt na wskazany adres.
9. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, przedmioty te przechowane zostaną przez 2
miesiące, a następnie zniszczone.
10. Wczasowicze przebywający na wczasach w Winnicy Mitumi, ubezpieczeni są we własnym zakresie.
11. Do korzystania z domku uprawnione są tylko osoby zakwaterowane. Osoby postronne mogą przebywać na terenie domku za wiedzą i zgodą Właścicieli domku do godziny 19:00.
12. Goście nie mogą przekazywać domku osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
13. Odbiór i zdanie domku odbywa się zawsze w towarzystwie Właściciela lub osoby wyznaczonej przez Właściciela. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie właścicielowi godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku.
14. Goście przebywający w domku proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 na całym terenie Winnicy Mitumi. Właściciele proszą swoich gości o możliwie cichy wypoczynek nie przeszkadzający pozostałym w rozkoszowania się urokami kaszubskiej wsi.
15. W przypadku zakłócania porządku w sposób rażący i nie przestrzegania regulaminu na terenie domku i całej posesji, jego Właściciel ma prawo zażądać jego opuszczenia bez zwrotu opłaty.
16. Goście przebywający w domku oraz na terenie posesji zobowiązani są przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (kominek, grill), użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe.
17. W domku obowiązuje zakaz używania piecyków elektrycznych, z wyjątkiem takich, które udostępni Właściciel.
18. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, smażenia ryb, używania własnych kuchenek.
19. Każdy z gości jest zobowiązany do uważnego obchodzenia się z wyposażeniem domków. O powstałych szkodach należy niezwłocznie zawiadomić właściciela. Za powstałą z winy gości szkodę lub braki w wyposażeniu domku, goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
20. Zabrania się samodzielnych napraw oraz modernizacji sprzętu będącego na wyposażeniu domków.
21. Rodzice małych dzieci mają obowiązek zaopatrzyć się w nieprzemakalne maty, aby zabezpieczyć materac (na którym śpią dzieci) przed zamoczeniem i zabrudzeniem, w przeciwnym razie pokrywają koszty zniszczeń i czyszczenia.
22. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem.
Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty przez
wynajmujących w wysokości 100 zł.
23. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u
niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.
24. Nie akceptujemy zwierząt. Niektóre zwierzęta mogą być zaakceptowane pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia tego faktu telefonicznie przed rezerwacją oraz, że nie będą zagrażały i przeszkadzały osobom mieszkającym w pobliżu. Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta ponosi Wynajmujący. Sprzątanie odchodów na terenie posesji leży po stronie właściciela pupila.
25. Użytkownicy grilla zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu. Węgiel we własnym zakresie.
27. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia domku bez zwrotu kosztów.
28. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez Właścicieli i obowiązuje od dnia 1 maja 2019.
29. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.
30.Goście zapoznali się i zobowiązują się przestrzegać regulaminu korzystania z basenu i sauny.

31. Zabrania się wrzucania  do toalet wszystkiego poza zwyczajnym papierem toaletowym. Nie dozwolone jest używanie nawilżanego papieru toaletowego ze względu na zainstalowaną ekologiczną oczyszczalnie przydomową.

32. W domach oraz na terenie Winnicy Mitumi obowiązuje segregacja śmieci na: 1) metale i tworzywa sztuczne, 2) szkło (zielone worki), 3) papier (niebieskie worki), 4) resztkowe, 5) BIO czyli wszystko co nadaje się na kompostownik. Nie zastosowanie się do wytycznych w zakresie segregacji śmieci podlega dodatkowej opłacie w wysokości 100 zł.

33. Podczas korzystania z kąpieliska nad Jeziorem Hutowym gości obowiazuje tamtejszy regulamin.